Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради
Звіт керівника

  

 

Звіт  в.о. завідувача 

Комунального  закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №2 комбінованого типу»  

Дніпропетровської міської ради

 

Багацької Олени Вікторівни

 

за 2019—2020 навчальний рік 

 

         Протягом 2019-2020 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над  покращенням навчально-виховного процесу та над такими річними завданнями:

 

1. Забезпечувати фізичний, психічний і соціальний розвиток дошкільників, які мають вади зору, їх адаптацію до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище шляхом впровадження у практику вже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.

2. Продовжувати роботу  щодо  модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури.

3. Активізувати роботу щодо формування основ економічної грамотності, як невід'ємної складової соціалізації дитини.

 

       Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», навчально – виховними програмами та рекомендаціями для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору.

 

       У минулому навчальному році педагогічний колектив  вважав своїм головним  завданням забезпечення:

-  соціально – психологічної реабілітації дітей, які мають вади зору;

- якості дошкільної освіти;

-  індивідуального підходу до кожної дитини;

- реалізації здоров`язберігаючих технологій;

-  впровадження досягнень науки та інноваційних технологій;

-  умов комфортного перебування дітей у дошкільному закладі.

-  підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів;

Дошкільний заклад здійснює тривале та інтенсивне комплексне лікування, поєднане водночас і з раціонально побудованим педагогічним процесом, який передбачає корекційно - виховну роботу з урахуванням порушень зорового аналізатору. Здійснення трьох основних напрямків роботи:

 • організаційно-педагогічного
 • лікувально-відновлюваного
 • корекційно - виховного

забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатору, корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку.

     Аналіз роботи спеціалістів (лікаря-офтальмолога Печеної О.А., медичної сестри Юрченко Н.Г., логопеда Малої Л.В.;Дрок Т.Г.) довів, що систематична, планомірна, якісна робота дозволила добитися суттєвих позитивних результатів у корекції зору та мови дітей.

 

АНАЛІЗ

результативності лікування дітей

з вадами зору за 2019 - 2020 навчальний рік

 

Рік

Кількість дітей

Підвищення гостроти зору в %

Із 100% зо

ром

Без змін

Інва

лід

по зору

Діти з косо-

окістю

Після

 операції

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

 

2019

 

16

2

2

3

5

2

2

-

12

1

1

4

-

 

2020

 

21

2

4

2

2

3

1

-

15

1

1

4

-

   

 Корекційно - виховна робота  з дітьми полягає в корекції вторинних відхилень у розвитку та  проводиться за такими напрямками:

 • сенсорний розвиток;
 • розвиток загальної та дрібної моторики;
 • розвиток психічних процесів дитини (образного і логічного мислення,

  пам'яті);

 • розвиток довільної уваги;
 • виховання емоційної культури;
 • формування вольової сфери, корекція форм поведінки;
 • розвиток пізнавальної активності;
 • сприяння соціальній адаптації дитини.

  Навчання та виховання у дошкільному закладі спрямоване на ранню корекцію та компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей, успішну підготовку дітей до навчання у школі, для цього створені певні умови:

 • обладнано предметно-розвивальне середовище, яке стимулює особистісний розвиток дитини;
 • педагогічні (спеціальні) знання пропагуються серед батьків, педагогів, населення;
 • розширюються інтегративні зв'язки, які об'єднують зусилля педагогів, медиків, дітей та батьків з метою корекції порушень зору, психічного розвитку;
 • створений єдиний корекційно - навчальний простір.

        Особливого значення надається правильній організації корекційно - розвивального процесу:

1.     Правильна комплектація груп.

2.     Нормативна наповнюваність груп (відповідно до існуючого законодавства).

3.     Своєчасне обстеження дітей.

4.     Раціонально складений розклад занять.

5.     Спільна робота дефектолога та вихователя групи.

6.     Обладнання в групових кімнатах розвивальних куточків з відповідним оснащенням.

7.     Спільна робота дефектолога з батьками (консультативна допомога, робота за завданням дефектолога вдома).

         Вчитель - дефектолог, вчитель - логопед та всі педагоги дошкільного закладу використовуючи дидактичні прийоми та засоби, сприяють розвитку дошкільника з порушенням зору й водночас попереджують і виправляють (корегують) вторинні відхилення.

       Протягом минулого навчального року  у ДНЗ впроваджувалися такі інноваційні технології:

 • методика зорового перенавчання. Г.А. Шичко, У. Бейтс;
 • система фізичного виховання. М. Єфименка;
 • навчання дітей раннього читання. М.Зайцев;
 • теорія розв’язання винахідницьких завдань. Г . Альтшуллєр.

      Аналіз укомплектованості закладу педагогічними кадрами свідчить про те, що кадрове забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється через раціональний добір та розстановку педагогічних працівників, забезпечення їх кваліфікаційного рівня, зростання педагогічної майстерності.  Дошкільний заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 80 %.

 

     При оцінюванні професійного рівня педпрацівників враховується критерій готовності до оновлення змісту дошкільної освіти та всебічного пошуку шляхів підвищення рівня освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу до дітей.

         Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»), Закону України «Про дошкільну освіту», з метою активізації творчої  діяльності педагогів та підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання та виховання дітей, у минулому навчальному році була проведена атестація педагогічних працівників, згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2012р. №14/20327 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

    Процес атестації адміністрація закладу перетворює на співпрацю з кожним педагогом, розвиваючи мотиви творчої діяльності фахівців, стимулюючи їх самоосвіту та прагнення постійно підвищувати свою кваліфікацію.

        У дошкільному навчальному закладі створені умови для професійного удосконалення педагогів. Вихователі навчаються у вищих  закладах освіти без відриву від виробництва, беруть участь у методичних об’єднаннях, школах передового досвіду району та міста, семінарах.

       Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Ягода Світлана Петрівна

Формування відповідальності за власне здоров`я у дітей дошкільного віку.

2

Шамрило Валентина Миколаївна

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, які мають вади зору

3

Вишня Галина Петрівна

Використання театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей дошкільнят

   

 

   Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка проводиться на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

      Згідно складеного перспективного графіку педагогічні працівники щорічно підвищують свій професійний рівень.

     Графік курсової перепідготовки виконано на 100%. У минулому навчальному році атестовано 3 педагога.

 

     Підвищенню професійного рівня педагогів сприяє і методична робота, яка проводиться у дошкільному навчальному закладі: практичні заняття, круглі столи, диспути, семінари-практикуми, засідання творчої групи, педагогічні ради, педагогічні години тощо. Проводиться, обстеження, анкетування педагогів, з метою визначення їх професійного зросту.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Медична сестра дошкільного закладу», «Вихователь-методист дошкільного закладу»,"Музичний керівник д/з", «Практика управління д/з", "Практичний психолог д/з"

         Протягом навчального  року плідно працювала творча група над обласною науково-методичною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

         В педагогічному колективі багато уваги приділялося стану соціально – психологічного мікроклімату.

         З метою зміцнення відносин у колективі, проведений конкурс педагогічної майстерності,  культурна програма на день  дошкільного працівника, на міжнародний жіночий день.

           Таким чином, у колективі створено сприятливі умові, які направлені на підвищення фахової майстерності та професійного росту педагогів. Однак, у закладі на сьогодні існує проблема дуже повільного оновлення педагогічних кадрів молодими  спеціалістами.

          З 16.03 по 22.05. 2020 був оголошений карантин у зв'язку із поширенням короновірусної інфекції, під час якого була організвана дистанційна робота з вихованцями та їх батьками. Педагогічні працівники проводили роботу з дошкільниками, використовуя інтернетресурси. Спеціалісти проводили заняття через скайп, Facebook.

          Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони  здоров'я України від 24.03.2016 №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів", наказу МОЗ України та МОН України від 17.04.2006 №298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" та з урахуванням рекомендацій, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05. 2020 №25,  та з метою підготовки дошкільного закладу до повернення учасників освітнього процесу, у закладі були організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення короновірусеої інфекції.  Завдяки суворому дотриманню рекомендацій  Головного державного санітарного лікаря України, літня оздоровча кампанія у закладі пройшла успішно.

          У минулому навчальному році багато уваги приділялося безпеці життєдіяльності дошкільників. З цією метою у  методичному кабінеті зібрано багато наочного матеріалу. Вихователі досить відповідально відносяться до питання формування у дітей свідомого ставлення до особистої безпеки, тому постійно виділяють місце цьому питанню у своєму навчально-виховному плані. У групах в наявності ширми, які містять в собі інформацію з висвітленням питання безпеки у побуті, на ігрових та спортмайданчиках, біля водойм, пожежної безпеки, особистої гігієни та ін., проводяться консультації для батьків з різних тем по даному питанню. До цієї роботи залучено також і старшу медичну сестру, яка розробляє пам’ятки, інструкції по першій допомозі, проводяться бесіди, консультації.

      У методкабінеті оформлена добірка методичної літератури з питання безпеки життєдіяльності. Оформлені тематичні папки, пам’ятки, поради та ін. При проведенні «Тижня безпеки дитини» мало місце і практичне тренування з евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації.

         Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» , «Про фізичну культуру» одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі є фізичне виховання дітей.

 

        Завдання та зміст фізичного виховання визначається вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання – здоров’я нації», головними напрямками фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності в Україні, Державною програмою фізичної культури і спорту в Україні, Методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

Організація оздоровчої роботи в нашому ДНЗ спрямована на зміцнення та збереження всіх видів здоров’я:

 • фізичного здоров’я;   
 • психічного здоров’я;
 • духовного здоров’я;
 • соціального здоров’я.

Для зміцнення фізичного здоров’я проводяться такі форми роботи:  ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкультурні свята та розваги, динамічні перерви, рухливі ігри, фізкультурні паузи на заняттях, фізкультурні хвилинки.

Крім того, педагоги дошкільного навчального закладу використовують і нетрадиційні засоби організації фізкультурно-оздоровчої роботи: впроваджується система фізичного виховання М.Єфименко, пальчикова гімнастика, крапковий масаж.

Кожне заняття з фізичної культури несе дитині не тільки фізичне оздоровлення, але й психічне. У дитини повинна бути посмішка на обличчі.

У нашій роботі ми прагнемо досягти того, щоб кожна дитина могла керувати своїм психічним станом. Ми вчимо дітей легко змінювати психічні стани та імітувати їх.

Для цього використовуємо такі види роботи, як: психогімнастика,  релаксація, ігри-медитації, казкотерапія,  кольоротерапія.

       Формуючи соціальне здоров’я дітей на заняттях з фізичної культури впроваджуємо такі форми роботи як: екскурсії, бесіди, комунікативні ігри, вправи на розслаблення м’язів , уроки доброти та уроки екології, ігри та вправи спрямовані на розвиток групової взаємодії (викладання камінців, каштанів тощо).

    З метою аналізу  динаміки фізичного розвитку малюка від дати вступу до ДНЗ – до випуску в школу, ведуться «Паспорти здоров’я дошкільників», в яких зазначаються особисті дані кожної дитини. У них також заносяться відмітки про фізичний розвиток дитини, показники фізичної підготовки та медичні протипоказання, щодо гартувальних процедур. Коли дитина випускається до школи, в «Паспорті здоров’я дошкільників» ставиться загальна оцінка фізичної підготовки дитини та рекомендації лікаря та вихователя.

     На початку та в кінці навчального року вихователями проводиться діагностика фізичного розвитку (ігрове тестування) дітей.

    Проаналізувавши дані діагностики можна відмітити значне покращення вмінь та навичок з фізичного розвитку дітей в кінці року на відміну від початкових показників.

     Проведене діагностування показує, що робота з дітьми проводилась систематично, поступово і цілеспрямовано. Вихователі показують високий рівень майстерності, а діти – добрі знання і вміння, які вони отримали протягом року. Переважна більшість вихованців цілком засвоїли програмовий матеріал. Труднощі мають дошкільники, які відстають у психологічному і фізичному розвитку.

     Аналіз обстеження випускників показав, що вони підготовлені до навчання у школі,  в них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання. Але, практично всі діти мають труднощі у кінестатичній чутливості, здатності до тонкого зорового аналізатору, утримуванню і перенесенню зорового образу. Недостатньо сформована у дітей координація в системі «око-рука». Є проблеми у розвитку дрібної моторики рук. У 2020-2021 навчальному році цім питанням необхідно приділяти особливу увагу.

     Гуманістичне виховання – є основою роботи дошкільного навчального закладу, в якому кожна дитина сприймається як найвища цінність суспільства і особистісно-орієнтований підхід, який набуває особливо важливого значення в дошкільному віці, у віці первинного фактичного становлення особистості.

      Вся медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». У ДНЗ проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

 • контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянка;
 • проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;
 • здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров`я та консультативний пункт;
 • розроблена тематика для медико - педагогічних нарад.

     У закладі створено належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей.

      Вчасно надається дітям медична допомога, проводяться консультації з лікарями, забезпечується поглиблений огляд дітей лікарями-спеціалістами згідно встановленого графіка.

      Відповідно до наказу МОЗ України №595 від 16.09.2011р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу імунобіологічних препаратів» у закладі здійснюються щеплення. Профілактичні щеплення плануються відповідно до віку дітей на рік.

            У дошкільному закладі, враховуючи стан здоров'я дітей, використовуються такі форми лікувально - профілактичної роботи:

- вживання дітьми часнику, свіжої цибулі, кисневої пінки;

- корегуюча гімнастика;

- традиційні і нетрадиційні методи загартування;

- вітамінотерапія.

          Для зміцнення здоров'я вихованців у дошкільному навчальному закладі ведеться активна робота по формуванню культури здоров’я серед вихованців.

        Адміністрацією та медиками закладу здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи закладу (заняття з фізичної культури, проведення ранкової гімнастики, гімнастики-пробудження після денного сну, загартовуючи процедури тощо), результати якого заносяться у журнал  «Медико - педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку», ведуться протоколи, визначається моторна щільність занять. За результатами контролю проводиться аналіз та робляться висновки. 

    У закладі своєчасно проводилися огляди дітей  лікарем – окулістом. Проводився медико - педагогічний контроль за фізичним вихованням дошкільників. За минулий рік  не зареєстрована побутових травм,  травм, отриманих під час навчально-виховного процесу та отриманих під час ДТП.

    Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі є належний рівень харчування. Норми харчування у дошкільному закладі виконуються.

    Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім`я закладає основи культури, уміння спілкуватися.

     Протягом минулого року у закладі  працював батьківський всеобуч, на якому розглядалися питання, пов’язані з вихованням і навчанням дошкільників. Проводилися батьківські групові та загальні збори, консультації. Батьківський комітет приймав активну участь у роботі закладу.

    Завдяки благодійним внескам батьків, у минулому начальному році суттєво зміцнилася матеріальна база дошкільного навчального закладу. Зроблений ремонт в нічній групі (спальня, групова кімната). Придбані куточки: музичний, пожежий, права дитини, посміхніться ви в садочку; пожежний щиток; принтер; гімнастичні купальники для дітей. Пошити костюми для дівчаток - спідниці, придбані ляльки для лялькового театру. Своєчасно виділялися кошти на ремонт технологічного обладнання, обслуговування комп'ютерної техніки. Щомісячно виділялися кошти на придбання канцтоварів, демонстраційних посібників з розвитку мовлення, математики.  Всі придбання своєчасно ставилися на баланс дошкільного навчального закладу. Батьки завжди розуміли проблеми дошкільного закладу і приймали активну участь у  вирішенні цих питань. 

    

Головна мета педагогічного колективу у роботі з батьками це:

-  підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

-  формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;

-  всебічне вивчення специфіки кожної сім`ї;

- психолого-педагогічна допомога батькам у формуванні особистості кожної дитини.

        З метою вивчення рейтингу роботи дошкільного закладу в мікрорайоні постійно вивчається  ставлення батьків до напрямків педагогічної діяльності колективу, думок щодо розвитку дітей, режиму роботи закладу тощо.

У дошкільному навчальному закладі створюються умови для соціального захисту дітей

Соціальний статус сімей ДНЗ

з/п

Стан сім’ї

Кількість

2018-2019р.

2019-2020р.

1.      

Багатодітні сім`ї

8

9

2.      

Малозабезпечені сім`ї

1

1

3.      

Діти - інваліди

2

2

4.      

Діти під опікою

-

-

5.      

Діти -  учасників АТО

3

3

 

    Розроблені заходи, щодо забезпечення умов навчання, виховання, оздоровлення й соціального захисту дітей пільгових категорій.

    Батьки,  діти яких відносяться до певного соціального статусу, або звільнені від оплати за перебування у дошкільному  закладі  (малозабезпечені, інваліди, чорнобильці, сиріти), або сплачують  лише 50% від  її вартості (багатодітні).

    На виконання Закону «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 № 1/9 – 510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» ДНЗ здійснює соціально-педагогічний патронат дітей з метою надання допомоги сім’ям.

Складено банк даних про дітей та проведено моніторинг  результативності охоплення дошкільною освітою дітей цієї категорії.

 

 

Охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку  по мікрорайону ДНЗ №2 станом на 01.09.2020 року.

Загальна кількість дітей раннього віку від двох місяців до трьох років

Кількість та % охоплення дітей раннього віку від двох місяців до трьох років дошкільними навчальними закладами

Загальна кількість дітей дошкільного віку від трьох до шести (семи) років

Кількість та % охоплення дітей дошкільного віку від трьох до шести (семі) років дошкільними навчальними закладами

Кількість дітей п’ятирічного віку

Кількість та % охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільним вихованням

82

кількість

%

121

кількість

%

30

кількість

%

11

24

90

70

28

81

        

 Ведеться робота з родинами, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад: проводяться бесіди з батьками, запрошуються на Дні відкритих дверей та свята, які проводяться у закладі.

      У ДНЗ розроблена модель активної взаємодії батьків і громадськості. Для організації спільної роботи з батьками та громадськістю в закладі діють:

 • піклувальна рада, яка сприяє зміцненню матеріальної бази, створеннюсприятливих умов для розвитку дітей, дбає про підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім`єю та громадськістю;
 • батьківський комітет, що слідкує за захистом законних інтересів своїхдітей та надає допомогу педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної  освіти;
 • профспілковий комітет, який разом з адміністрацією та батькамимобілізує всіх працівників на виконання завдань, поставлених перед колективом, на підвищення ефективності та якості роботи; підводить підсумки роботи; вирішує питання матеріального та морального заохочування; сприяє широкому розвитку творчої ініціативи працівників, підвищенню їх кваліфікації.

     Педагогічний колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного навчального закладу.

     За результатами соціологічних опитувань, які щорічно проводяться з метою визначення рейтингу ДНЗ серед батьків, рейтинг ДНЗ високий. Анкетування батьків показало, що більше 90% опитуваних задоволені організацією навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. За багаторічну стабільну роботу дошкільного закладу склалося позитивне ставлення батьків нашого мікрорайону до діяльності колективу.